วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

รหัสวิชา 3000-1228 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

โครงการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
รหัสวิชา 3000-1228 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

จำนวน 1 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผู้เรียน (จำนวน.............. กลุ่ม) ได้แก่..................................................................................ชื่อครูผู้สอน นางสาววาสนา ทองปาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในสถานกรณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ ฝึกการอ่าน เอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กำหนดการ สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนบันทึกข้อความ การบันทึกทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ การติดต่อทางธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต e-commerce
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียนจดหมายและเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาวธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อ่านสรุปใจความสำคัญจากการอ่านข้อมูลทางธุรกิจ
2. เขียนจดหมายธุรกิจและกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ
3. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สินค้าและบริการ สัญลักษณ์ ตัวย่อ
4. สนทนาโต้ตอบทางธุรกิจตามสถานการณ์ต่างๆ
5. บูรณาการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากแหล่งสื่อต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น